hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8434100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 挤奶机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 9% 8% 20%
8434200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 乳品加工机器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 A R/ 13% 6% 30%
8434900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 挤奶机及乳品加工机器用零件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 5% 17%