hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8435100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 制酒、果汁等的压榨、轧碎机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; A R/ 13.00% 8.00% 0.3
8435900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 制酒、果汁等压榨、轧碎机零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 6.00% 0.3