hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8438100010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 糕点生产线 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌[中文及外文名称];6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; A R/ 13% 7% 30%
8438100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 通心粉,面条的生产加工机器 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌[中文及外文名称];6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; A R/ 13% 7% 30%
8438200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 生产糖果,可可粉,巧克力的机器 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌[中文及外文名称];6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; A R/ 13% 8% 30%
8438300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 制糖机器 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌[中文及外文名称];6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; A R/ 13% 8% 30%
8438400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 酿酒机器 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌[中文及外文名称];6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; A R/ 13% 7% 30%
8438500000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 肉类或家禽加工机器 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌[中文及外文名称];6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; A R/ 13% 7% 30%
8438600000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 水果、坚果或蔬菜加工机器 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌[中文及外文名称];6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; A R/ 13% 8% 30%
8438800000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 本章其他未列名食品等加工机器 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌[中文及外文名称];6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; A R/ 13% 8% 30%
8438900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 食品、饮料工业用机器的零件 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];5:品牌[中文及外文名称];6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 千克 13% 5% 30%