hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8441100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 切纸机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 12.00% 0.5
8441200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 制造包、袋或信封的机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 12.00% 0.3
8441301000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 纸塑铝复合罐生产设备 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 12.00% 0.3
8441309000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他制造箱、盒及类似容器的机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 12.00% 0.3
8441400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 12.00% 0.3
8441801000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 制造纸塑铝软包装生产设备 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 12.00% 0.3
8441809000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他制造纸浆制品、纸制品的机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 12.00% 0.3
8441901001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 切纸机用弧形辊 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.5
8441901002 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 切纸机用横切刀单元 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.5
8441901090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他切纸机零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.5
8441909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他制造纸浆、纸制品的机器零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.3