hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8445111100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉纤维型清梳联合机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445111200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉纤维型自动抓棉机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445111300 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉纤维型梳棉机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445111900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他棉纤维型梳理机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445112000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 毛纤维型梳理机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445119001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 宽幅非织造布梳理机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445119090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他纺织纤维梳理机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445121000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉精梳机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445122000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 毛精梳机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445129000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他纺织纤维精梳机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445131000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 纺织纤维拉伸机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445132100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉纺粗纱机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445132200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 毛纺粗纱机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445132900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他纺织纤维粗纱机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445190000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 纺织纤维的其他预处理机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445203101 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 全自动转杯纺纱机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445203190 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他自由端转杯纺纱机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445203200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 自由端喷气纺纱机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445203900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他自由端纺纱机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445204100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 环锭棉细纱机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.4
8445204200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 环锭毛细纱机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.4
8445204900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他环锭细纱机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.4
8445209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他纺纱机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 并线机或加捻机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445401000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 自动络筒机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; O M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445409000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 卷纬机及摇纱机、络纱机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 整经机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 浆纱机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8445909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他生产及处理纺织纱线的机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3