hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8446100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 所织织物宽度≤30cm的织机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:织物宽度;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8446211000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 织物宽>30cm的梭织动力地毯织机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:织物宽度;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.35
8446219000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 织物宽>30cm的其他梭织动力织机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:织物宽度;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8446290000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 织物宽>30cm的梭织非动力织机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:织物宽度;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8446302000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 织物宽度>30cm的剑杆织机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:织物宽度;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8446303000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 织物宽度>30cm的片梭织机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:织物宽度;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8446304000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 织物宽度>30cm的喷水织机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:织物宽度;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; O M/ 13.00% 8.00% 0.3
8446305000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 织物宽>30cm的喷气织机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:织物宽度;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; O M/ 13.00% 8.00% 0.3
8446309000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 织物宽>30cm的其他无梭织机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:织物宽度;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3