hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8446100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 所织织物宽度≤30cm的织机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:织物宽度|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 13% 8% 30%
8446211000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 织物宽>30cm的梭织动力地毯织机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:织物宽度|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 13% 8% 35%
8446219000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 织物宽>30cm的其他梭织动力织机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:织物宽度|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 13% 8% 30%
8446290000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 织物宽>30cm的梭织非动力织机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:织物宽度|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 13% 8% 30%
8446302000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 织物宽度>30cm的剑杆织机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:织物宽度|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 13% 8% 30%
8446303000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 织物宽度>30cm的片梭织机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:织物宽度|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 13% 8% 30%
8446304000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 织物宽度>30cm的喷水织机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:织物宽度|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 O 13% 8% 30%
8446305000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 织物宽>30cm的喷气织机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:织物宽度|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 O 13% 8% 30%
8446309000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 织物宽>30cm的其他无梭织机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:织物宽度|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 13% 8% 30%