hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8447110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 圆筒直径≤165mm的圆型针织机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:圆筒直径|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 8% 30%
8447120000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 圆筒直径>165mm的圆型针织机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:圆筒直径|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 8% 30%
8447201100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 特里科经编机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:幅宽|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 8% 30%
8447201200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 拉舍尔经编机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:幅宽|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 8% 30%
8447201900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他经编机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:幅宽|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 8% 30%
8447202000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 平型纬编机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:幅宽|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 8% 30%
8447203000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 缝编机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:幅宽|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 8% 30%
8447901100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 地毯织机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 7% 35%
8447901900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他簇绒机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 8% 30%
8447902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 绣花机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 8% 30%
8447909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 品目8447其他子目未列名机器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 8% 30%