hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8447110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 圆筒直径≤165mm的圆型针织机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:圆筒直径;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8447120000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 圆筒直径>165mm的圆型针织机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:圆筒直径;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8447201100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 特里科经编机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:原理;3:品牌;4:型号;5:幅宽;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8447201200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 拉舍尔经编机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:原理;3:品牌;4:型号;5:幅宽;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8447201900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他经编机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:原理;3:品牌;4:型号;5:幅宽;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8447202000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 平型纬编机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:原理;3:品牌;4:型号;5:幅宽;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8447203000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 缝编机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:原理;3:品牌;4:型号;5:幅宽;6:GTIN;7:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8447901100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 地毯织机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:原理;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; M/ 13.00% 7.00% 0.35
8447901900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他簇绒机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:原理;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8447902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 绣花机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:原理;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3
8447909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 品目8447其他子目未列名机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:原理;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; M/ 13.00% 8.00% 0.3