hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8450111000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 干衣量≤10kg全自动波轮式洗衣机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:是否全自动|4:干衣量|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 A L.M/ 13% 7% 130%
8450112000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:是否全自动|4:干衣量|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 A L.M/ 13% 7% 130%
8450119000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他干衣量≤10kg的全自动洗衣机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:是否全自动|4:干衣量|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 A L.M/ 13% 7% 130%
8450120000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 装有离心甩干机的非全自动洗衣机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:是否全自动|4:干衣量|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 A L.M/ 13% 7% 130%
8450190000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 干衣量≤10kg的其他洗衣机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:是否全自动|4:干衣量|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 A L.M/ 13% 7% 130%
8450201100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 全自动的波轮式洗衣机(干衣量>10kg) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:是否全自动|4:干衣量|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 13% 10% 80%
8450201200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 全自动的滚筒式洗衣机(干衣量>10kg) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:是否全自动|4:干衣量|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 13% 10% 80%
8450201900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他全自动的洗衣机(干衣量>10kg) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:是否全自动|4:干衣量|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 13% 10% 80%
8450209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他洗衣机(干衣量>10kg) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原理|3:是否全自动|4:干衣量|5:品牌(中文及外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 13% 10% 80%
8450901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他干衣量≤10kg的洗衣机零件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 5% 130%
8450909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 干衣量>10kg的洗衣机零件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 8% 80%