hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8452101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 多功能家用型缝纫机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否手动;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 9.00% 0.8
8452109100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他家用型手动式缝纫机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否手动;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 9.00% 0.8
8452109900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他家用型缝纫机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否手动;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 9.00% 0.8
8452211000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非家用自动平缝机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否自动;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 9.00% 0.4
8452212000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非家用自动包缝机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否自动;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 9.00% 0.4
8452213000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非家用自动绷缝机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否自动;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 9.00% 0.4
8452219000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他非家用自动缝纫机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否自动;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 9.00% 0.4
8452290000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他非自动缝纫机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否自动;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 9.00% 0.4
8452300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 缝纫机针 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 9.00% 1
8452901100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 家用缝纫机用旋梭 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
8452901900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 家用缝纫机用其他零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
8452909100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非家用缝纫机用旋梭 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
8452909200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非家用缝纫机用特制家具、底座和罩盖及其零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1
8452909900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非家用缝纫机用其他零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8