hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8454100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 金属冶炼及铸造用转炉 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 8% 35%
8454201010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] VOD炉(真空脱气炉) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 O 13% 8% 35%
8454201090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他炉外精炼设备 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 O 13% 8% 35%
8454209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他金属冶炼及铸造用锭模及浇包 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 8% 35%
8454301000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 冷室压铸机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 O 13% 12% 35%
8454302100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 方坯连铸机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 10% 35%
8454302200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 板坯连铸机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 O 13% 12% 35%
8454302900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他钢坯连铸机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 O 13% 12% 35%
8454309000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他金属冶炼及铸造用铸造机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 12% 35%
8454901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 炉外精炼设备的零件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 8% 20%
8454902100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钢坯连铸机用结晶器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 8% 20%
8454902200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钢坯连铸机用振动装置 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 8% 20%
8454902900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钢坯连铸机用其他零件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 8% 20%
8454909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他冶炼等用转炉及铸造机的零件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 8% 20%