hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8464101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 圆盘锯 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:加工材料;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 13.00% 0.00% 0.3
8464102000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钢丝锯 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:加工材料;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 13.00% 0.00% 0.3
8464109000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 加工矿物等材料的其他锯床 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:加工材料;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 13.00% 0.00% 0.3
8464201000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 玻璃研磨或抛光机床 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:加工材料;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 13.00% 0.00% 0.3
8464209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 加工矿物等材料的研磨或抛光机床 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:加工材料;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 13.00% 0.00% 0.3
8464901100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 玻璃切割机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:加工材料;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 13.00% 0.00% 0.3
8464901200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 玻璃刻花机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:加工材料;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 13.00% 0.00% 0.3
8464901900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他玻璃冷加工机床 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:加工材料;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 13.00% 0.00% 0.3
8464909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他加工矿物等材料的机床 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:加工材料;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 13.00% 0.00% 0.3