hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8470100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 电子计算器及袖珍式数据录放机器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否需外接电源|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 0% 80%
8470210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 装有打印装置的电子计算器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否有打印装置|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 0% 80%
8470290000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他电子计算器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否有打印装置|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 0% 80%
8470300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他计算机器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:品牌(中文及外文名称)|3:型号|4:GTIN|5:CAS|6:其他 13% 0% 40%
8470501000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 销售点终端出纳机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 L/ 13% 0% 40%
8470509000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他现金出纳机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 L/ 13% 0% 40%
8470900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 会计计算机,邮资盖戳机,售票机及类似机器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 0% 40%