hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8474100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 分类、筛选、分离或洗涤机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 5.00% 0.3
8474201000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 齿辊式破碎及磨粉机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 5.00% 0.3
8474202000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 球磨式磨碎或磨粉机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 5.00% 0.3
8474209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 破碎或磨粉用机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 5.00% 0.3
8474310000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 混凝土或砂浆混合机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 7.00% 0.3
8474320000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 矿物与沥青的混合机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 7.00% 0.3
8474390000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他混合或搅拌机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 5.00% 0.3
8474801000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他辊压成型机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 5.00% 0.3
8474802000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他模压成型机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 5.00% 0.3
8474809010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 纸面角线石膏板搅拌成型机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 5.00% 0.3
8474809090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 品目8474未列名的其他机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 5.00% 0.3
8474900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 品目8474所列机器的零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 5.00% 0.3