hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8475100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 白炽灯泡、灯管等的封装机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 8.00% 0.3
8475210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 制造光导纤维及预制棒的机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 5%#3.8% 0.3
8475291100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 连续式玻璃热弯炉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 8.00% 0.3
8475291200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 玻璃纤维拉丝机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 8.00% 0.3
8475291900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他玻璃及制品热加工机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 8.00% 0.3
8475299000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他玻璃及制品的制造加工机器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 8.00% 0.3
8475900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 税号8475.21所列机器的零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 2.7%#1.3% 0.3
8475900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他品目8475所列机器的零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.3