hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8511100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 火花塞 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:生产件的通用零件编号后加注“/TY”;5:成套散件装配后完整品的零部件的编号;6:品牌;7:型号;8:零部件完整编号并在前加注“S/”、“W/”或“WF/”之;9:GTIN;10:CAS; 13.00% 8.00% 0.3
8511201000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 点火磁电机,永磁直流发电机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 5.00% 0.11
8511209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他点火磁电机、磁飞轮 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 8.00% 0.3
8511301000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 分电器及点火线圈 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 5.00% 0.11
8511309000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他用途用分电器、点火线圈 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 8.00% 0.3
8511401000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 启动电机及两用启动发电机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 5.00% 0.11
8511409100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 输出功率≥132.39千瓦启动电机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:适用发动机的输出功率;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 13.00% 8.00% 0.3
8511409900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他用途的启动电机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:适用发动机的输出功率;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 13.00% 8.00% 0.3
8511501000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他机车,航空器,船舶用发电机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 5.00% 0.11
8511509000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他附属于内燃发动机的发电机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 8.00% 0.3
8511800000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 发动机用电点火,启动的其他装置 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 8.00% 0.3
8511901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 车船飞机用电点火,启动装置零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 4.50% 0.11
8511909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他用电点火,电启动装置的零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 5.00% 0.3