hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8518100001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 电讯用频率在300-3400Hz麦克风 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:品牌;3:型号;4:GTIN;5:CAS; 13.00% 0.00% 0.4
8518100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他传声器(麦克风)及其座架 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:品牌;3:型号;4:GTIN;5:CAS; 13.00% 0.00% 0.4
8518210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 单喇叭音箱 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:结构类型[是否有箱体];3:用途;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 0.00% 0.4
8518220000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 多喇叭音箱 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:结构类型[是否有箱体];3:用途;4:品牌;5:型号;6:喇叭数量和尺寸;7:GTIN;8:CAS; 13.00% 0.00% 0.4
8518290000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他扬声器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:结构类型[是否有箱体];3:用途;4:品牌;5:型号;6:喇叭尺寸;7:GTIN;8:CAS; 13.00% 0.00% 0.4
8518300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 耳机、耳塞机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:品牌;3:型号;4:GTIN;5:CAS; 13.00% 0.00% 0.4
8518400001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 电器扩音器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:品牌;3:型号;4:GTIN;5:CAS; 13.00% 0.00% 0.4
8518400090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他音频扩大器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:品牌;3:型号;4:GTIN;5:CAS; 13.00% 0.00% 0.4
8518500000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 电气扩音机组 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:组成部件;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; L/ 13.00% 0.00% 0.4
8518900001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 编号8518400001所列货品的零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 0.00% 0.4
8518900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 品目8518所列货品的其他零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 0.00% 0.4