hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8605001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铁道用非机动客车 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:类型;6:品牌[中文及外文名称];7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 13% 5% 14%
8605009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 电车道用的非机动客车,行李车等 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:类型;6:品牌[中文及外文名称];7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 13% 5% 14%