hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8707100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 小型载人机动车辆车身(含驾驶室) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:适用车型(适用于XX品牌XX型号XX排气量车)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 6 13% 6% 100%
8707901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 大型客车用车身(含驾驶室) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:适用车型(适用于XX品牌XX型号XX排气量车)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 6 13% 6% 70%
8707909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他车辆用车身(含驾驶室) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:适用车型(适用于XX品牌XX型号XX排气量车)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 6 13% 6% 70%