hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8715000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 婴孩车 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:若为零件请注明适用车型;3:品牌;4:GTIN;5:CAS; 千克 6A L.M/ 13.00% 6.00% 0.8
8715000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 婴孩车零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:若为零件请注明适用车型;3:品牌;4:GTIN;5:CAS; 千克 6A L.M/ 13.00% 6.00% 0.8