hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8801001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 滑翔机及悬挂滑翔机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 3.00% 0.11
8801009010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 自然视距以外可控飞行的无人驾驶飞艇 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 3 13.00% 3.00% 0.11
8801009090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 气球、其他飞艇及无动力航空器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 3.00% 0.11