hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8902001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 机动捕鱼船 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:驱动方式;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; O 13.00% 7.00% 0.14
8902009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非机动捕鱼船 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:驱动方式;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 9/13% 8.00% 0.3