hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8907100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 充气筏 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 8.00% 0.3
8907900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他浮动结构体 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 8.00% 0.3