hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9004100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 太阳镜 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:类型[变色等];4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 7.00% 1
9004901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 变色镜 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:类型[变色等];4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 7.00% 1
9004909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他眼镜 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:类型[变色等];4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 7.00% 0.9