hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9004100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 太阳镜 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:类型(变色等)|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 7% 100%
9004901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 变色镜 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:类型(变色等)|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 7% 100%
9004909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他眼镜 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:类型(变色等)|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 7% 90%