hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9014100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 定向罗盘 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 0.00% 0.08
9014201010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 无人航空飞行器的自动驾驶仪 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 3 13.00% 0.00% 0.08
9014201090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他自动驾驶仪 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 0.00% 0.08
9014209011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 航空惯性导航仪 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 3 13.00% 0.00% 0.08
9014209012 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他航天惯性导航仪 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 3 13.00% 0.00% 0.08
9014209013 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 陀螺稳定平台 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 3 13.00% 0.00% 0.08
9014209015 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 陀螺仪 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 3 13.00% 0.00% 0.08
9014209016 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 专门设计的导航信息处理机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 3 13.00% 0.00% 0.08
9014209017 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 地形等高线绘制设备 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 3 13.00% 0.00% 0.08
9014209018 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 场景绘图及相关设备 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 3 13.00% 0.00% 0.08
9014209090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他航空或航天导航仪器及装置 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 0.00% 0.08
9014800010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 比例误差小于0.25%的加速度表 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 3 13.00% 0.00% 0.08
9014800020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 高度表 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 3 13.00% 0.00% 0.08
9014800090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他导航仪器及装置 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 0.00% 0.08
9014901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 自动驾驶仪用的零件、附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 0.00% 0.08
9014909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他导航仪器及装置的零件、附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 0.00% 0.08