hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9028101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 煤气表 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 10% 30%
9028109000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他气量计 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 10% 30%
9028201000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 水表 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 10% 30%
9028209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他液量计 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 10% 30%
9028301100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 单相感应式电度表 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 0% 30%
9028301200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 三相感应式电度表 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 0% 30%
9028301300 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 单相电子式(静止式)电度表 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 0% 30%
9028301400 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 三相电子式(静止式)电度表 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 0% 30%
9028301900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他电度表 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 0% 30%
9028309000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他电量计 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 0% 30%
9028901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 工业用计量仪表零件、附件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 0% 30%
9028909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非工业用计量仪表零件、附件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 0% 50%