hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9109100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 已组装的完整电子钟芯 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:驱动方式[电子、机械、自动、非自动];3:GTIN;4:CAS; 13.00% 16.00% 1
9109900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 已组装的完整机械钟芯 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:驱动方式[电子、机械、自动、非自动];3:GTIN;4:CAS; 13.00% 16.00% 1