hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9112200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钟壳和本章其他商品的类似外壳 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:GTIN|4:CAS|5:其他 13% 14% 80%
9112900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钟壳零件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 12% 80%