hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9112200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钟壳和本章其他商品的类似外壳〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:GTIN;4:CAS; 13 14% 80%
9112900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钟壳零件〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:GTIN;4:CAS; 千克 13 12% 80%