hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9112200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钟壳和本章其他商品的类似外壳(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 13 14 80
9112900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钟壳零件(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 13 12 80