hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9209300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 乐器用的弦 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用乐器类型];3:品牌;4:材质;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.7
9209910010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钢琴含濒危物种成分的零件、附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:GTIN;4:CAS; 千克 EF 0.00% 10.00% 0.7
9209910090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钢琴的其他零件、附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.7
9209920010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 品目92.02所列乐器含濒危物种成分的零件、附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:GTIN;4:CAS; 千克 EF 0.00% 10.00% 0.7
9209920090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 品目92.02所列乐器的其他零件、附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.7
9209940010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 品目92.07所列乐器含濒危物种成分的零件、附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:GTIN;4:CAS; 千克 EF 0.00% 10.00% 0.7
9209940090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 品目92.07所列乐器的其他零件、附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.7
9209991000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 节拍器、音叉及定音管 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.7
9209992000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 百音盒的机械装置 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.7
9209999010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 本章其他编号未列名的含濒危物种成分的乐器零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:GTIN;4:CAS; 千克 EF 0.00% 10.00% 0.7
9209999090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 本章其他编号未列名的其他乐器零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.7