hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9506110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 滑雪屐 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 6.00% 0.5
9506120000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 滑雪屐扣件(滑雪屐带) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 6.00% 0.5
9506190000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他滑雪用具 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 6.00% 0.5
9506210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 帆板 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 6.00% 0.5
9506290000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他水上运动用具 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 6.00% 0.5
9506310000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 完整的高尔夫球棍 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:品牌;3:型号;4:GTIN;5:CAS; 13.00% 6.00% 0.5
9506320000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 高尔夫球 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:品牌;3:型号;4:GTIN;5:CAS; 13.00% 6.00% 0.5
9506390000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他高尔夫球用具 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:品牌;3:型号;4:GTIN;5:CAS; 千克 13.00% 6.00% 0.5
9506401000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 乒乓球 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:品牌;3:型号;4:GTIN;5:CAS; 百个 13.00% 6.00% 0.5
9506409000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他乒乓球运动用品及器械 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:品牌;3:型号;4:GTIN;5:CAS; 千克 13.00% 6.00% 0.5
9506510000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 草地网球拍 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 6.00% 0.5
9506590000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他网球拍、羽毛球拍或类似球拍 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 6.00% 0.5
9506610000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 草地网球 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 6.00% 0.5
9506621000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 篮球、足球、排球 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 6.00% 0.5
9506629000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他可充气的球 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 6.00% 0.5
9506690000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他球 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 6.00% 0.5
9506701000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 溜冰鞋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 6.00% 0.5
9506702000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 旱冰鞋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 6.00% 0.5
9506911110 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 跑步机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:种类;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 6.00% 0.5
9506911190 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 跑步机的零件及附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:种类;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 6.00% 0.5
9506911900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他健身及康复器械 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:种类;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 6.00% 0.5
9506912000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 滑板 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:种类;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 6.00% 0.5
9506919000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 一般的体育活动、体操或竞技用品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:种类;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 6.00% 0.5
9506990000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未列名的第95章用品及设备 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 6.00% 0.5