hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9801001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] ≤2000元RMB的非税,非证进口商品 0:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 千克 0.00% 0.00% 0
9801009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未分类商品 0:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 千克 9/13% 0.00% 0
9801301000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 流通中的人民币现钞 0:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 千克 m 0.00% 0.00% 0
9801309000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 流通中的外币现钞 0:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 千克 0.00% 0.00% 0