hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0407110010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 孵化用受精的濒危鸡的蛋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否孵化用受精禽蛋;3:GTIN;4:CAS; 千克 AFEB P/Q 0.00% 0.00% 0
0407110090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 孵化用受精的其他鸡的蛋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否孵化用受精禽蛋;3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P/Q 9 0.00% 0
0407190010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他孵化用受精濒危禽蛋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否孵化用受精禽蛋;3:GTIN;4:CAS; 千克 AFEB P/Q 0.00% 0.00% 0
0407190090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他孵化用受精禽蛋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否孵化用受精禽蛋;3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P/Q 9.00% 0.00% 0
0407210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他带壳的鸡的鲜蛋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜、带壳];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 9.00% 20.00% 0.8
0407290010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他鲜的带壳濒危禽蛋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜、带壳];3:GTIN;4:CAS; 千克 ABFE P.R/Q.S 0.00% 20.00% 0.8
0407290090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他鲜的带壳禽蛋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜、带壳];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 9.00% 20.00% 0.8
0407901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 带壳咸蛋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜、带壳、腌制、煮过];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 9 20.00% 0.9
0407902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 带壳皮蛋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜、带壳、腌制、煮过];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 9 20.00% 0.9
0407909010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟蛋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜、带壳、腌制、煮过];3:GTIN;4:CAS; 千克 ABFE P.R/Q.S 0.00% 20.00% 0.9
0407909090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜、带壳、腌制、煮过];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 9/13% 20.00% 0.9