hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4017001010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 各种形状的硬质橡胶废碎料 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观;3:成分;4:GTIN;5:CAS; 千克 9 13 8.00% 0.35
4017001090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 各种形状的硬质橡胶 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观;3:成分;4:GTIN;5:CAS; 千克 13 8.00% 0.35
4017002000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硬质橡胶制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观;3:成分;4:GTIN;5:CAS; 千克 13.00% 15.00% 0.9