hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4017001010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 各种形状的硬质橡胶废碎料 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观;5:成分;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 千克 9 13% 8% 35%
4017001090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 各种形状的硬质橡胶 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观;5:成分;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 千克 13% 8% 35%
4017002000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硬质橡胶制品 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观;5:成分;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 千克 13% 15% 90%