hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8535100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 电路熔断器(电压>1000伏) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:电压;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; A L/ 13.00% 10.00% 0.5
8535210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 电压<72.5千伏自动断路器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:电压;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; A L/ 13.00% 10.00% 0.5
8535291000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 72.5千伏≤电压≤220千伏的自动断路器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:电压;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 10.00% 0.5
8535292000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 220千伏<电压≤750千伏的自动断路器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:电压;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 10.00% 0.5
8535299000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 电压>750千伏的其他自动断路器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:电压;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 10.00% 0.5
8535301000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 72.5千伏≤电压≤220千伏的隔离开关及断续开关 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:电压;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 10.00% 0.5
8535302000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 220千伏<电压≤750千伏隔离开关及断续开关 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:电压;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 10.00% 0.5
8535309000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他隔离开关及断续开关 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:电压;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; A L/ 13.00% 10.00% 0.5
8535400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 避雷器,电压限幅器及电涌抑制器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:电压;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 10.00% 0.5
8535900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 触发式火花隙 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:电压;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 3 13.00% 10.00% 0.5
8535900020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 具有快速开关功能的模件或组件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:电压;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 3 13.00% 10.00% 0.5
8535900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他电压>1000伏电路开关等电气装置 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:电压;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 L/ 13.00% 10.00% 0.5