hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1209100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 糖甜菜子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(种植用)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 9% 0% 0%
1209210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 紫苜蓿子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(种植用)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 0% 0% 0%
1209220000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 三叶草子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(种植用)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 0% 0% 0%
1209230000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 羊茅子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(种植用)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 0% 0% 0%
1209240000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 草地早熟禾子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(种植用)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 0% 0% 0%
1209250000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 黑麦草种子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(种植用)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 0% 0% 0%
1209291000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 甜菜子,糖甜菜子除外 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(种植用)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 9% 0% 0%
1209299000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他饲料植物种子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(种植用)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 0% 0% 0%
1209300010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 濒危草本花卉植物种子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(种植用)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AFEB P/Q 0% 0% 0%
1209300090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他草本花卉植物种子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(种植用)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 0% 0% 0%
1209910000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 蔬菜种子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(种植用)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 0% 0% 0%
1209990010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他种植用濒危种子、果实及孢子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(种植用)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AFEB P/Q 0% 0% 0%
1209990090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他种植用的种子、果实及孢子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(种植用)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 0% 0% 0%