hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0101210010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 改良种用濒危野马 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否改良种用|3:品种|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AFEB P/Q 0% 0% 0%
0101210090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 改良种用马(濒危野马除外) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否改良种用|3:品种|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/Q 9% 0% 0%
0101290010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非改良种用濒危野马 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否改良种用|3:品种|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AFEB P/Q 0% 10% 30%
0101290090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非改良种用其他马 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否改良种用|3:品种|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/Q 9% 10% 30%
0101301010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 改良种用的濒危野驴 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否改良种用|3:品种|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AFEB P/Q 0% 0% 0%
0101301090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 改良种用驴(濒危野驴除外) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否改良种用|3:品种|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/Q 9% 0% 0%
0101309010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非改良种用濒危野驴 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否改良种用|3:品种|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AFEB P/Q 0% 10% 30%
0101309090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非改良种用其他驴 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否改良种用|3:品种|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/Q 9% 10% 30%
0101900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否改良种用|3:品种|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/Q 9% 10% 30%