hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0103100010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 改良种用的鹿豚、姬猪 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否改良种用|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AFEB P/Q 9% 0% 0%
0103100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 改良种用猪(鹿豚、姬猪除外) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否改良种用|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 9% 0% 0%
0103911010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 重量在10千克以下的非改良种用濒危猪 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:个体重量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 4xABFE P.R/Q 9% 10% 50%
0103911090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 重量在10千克以下的其他猪 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:个体重量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 4xAB P.R/Q 9% 10% 50%
0103912010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 10≤重量<50千克的非改良种用濒危猪 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:个体重量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 4xABFE P.R/Q 9% 10% 50%
0103912090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 10≤重量<50千克的其他猪 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:个体重量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 4xAB P.R/Q 9% 10% 50%
0103920010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 重量在50千克及以上的非改良种用濒危猪 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:个体重量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 4xABFE P.R/Q 9% 10% 50%
0103920090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 重量在50千克及以上的其他猪 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:个体重量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 4xAB P.R/Q 9% 10% 50%