hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0104101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 改良种用绵羊 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否改良种用|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 9% 0% 0%
0104109000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他绵羊 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否改良种用|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q 9% 10% 50%
0104201000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 改良种用山羊 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否改良种用|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 9% 0% 0%
0104209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非改良种用山羊 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否改良种用|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 9% 10% 50%