hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0407110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 孵化用受精的鸡蛋 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否孵化用受精禽蛋|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 9% 0% 0%
0407190010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他孵化用受精濒危禽蛋 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否孵化用受精禽蛋|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AFEB P/Q 0% 0% 0%
0407190090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他孵化用受精禽蛋(濒危禽蛋除外) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否孵化用受精禽蛋|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 9% 0% 0%
0407210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他带壳的鸡的鲜蛋 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、带壳)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 20% 80%
0407290010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他鲜的带壳濒危禽蛋 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、带壳)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 ABFE P.R/Q.S 0% 20% 80%
0407290090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他鲜的带壳禽蛋 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、带壳)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 20% 80%
0407901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 带壳咸蛋 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、带壳、腌制、煮过)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 20% 90%
0407902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 带壳皮蛋 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、带壳、腌制、煮过)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 20% 90%
0407909010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟蛋 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、带壳、腌制、煮过)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 ABFE P.R/Q.S 0% 20% 90%
0407909090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、带壳、腌制、煮过)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 20% 90%