hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0713101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用豌豆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/N.Q 0% 0% 0%
0713109000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他干豌豆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:品种(黄豌豆、青豌豆、白豌豆等)|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 0% 5% 20%
0713201000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用干鹰嘴豆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/N.Q 9% 0% 0%
0713209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他干鹰嘴豆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 7% 20%
0713311000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用干绿豆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/N.Q 9% 0% 0%
0713319000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他干绿豆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 3% 11%
0713321000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用红小豆(赤豆) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/N.Q 9% 0% 0%
0713329000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他干赤豆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 3% 14%
0713331000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用芸豆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/N.Q 0% 0% 0%
0713339000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他干芸豆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 0% 7.5% 20%
0713340000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 干巴姆巴拉豆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 7% 20%
0713350000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 干牛豆(豇豆) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 7% 20%
0713390000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他干豇豆属及菜豆属 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 0% 7% 20%
0713401000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用干扁豆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/N.Q 0% 0% 0%
0713409000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他干扁豆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 0% 7% 20%
0713501000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用蚕豆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/N.Q 9% 0% 0%
0713509000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他干蚕豆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 7% 20%
0713601000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用干木豆(木豆属) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/N.Q 9% 0% 0%
0713609000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他干木豆(木豆属) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 7% 20%
0713901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他种用干豆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/N.Q 0% 0% 0%
0713909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他干豆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干制且脱荚)|3:是否种用|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 0% 7% 20%