hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0813100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 杏干 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 25% 70%
0813200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 梅干及李干 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 25% 70%
0813300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 苹果干 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 25% 70%
0813401000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 龙眼干、肉 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干)|3:等级|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 20% 70%
0813402000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 柿饼 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 25% 70%
0813403000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 干红枣 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 25% 70%
0813404000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 荔枝干 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干)|3:加工程度(去壳、未去壳)|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 25% 70%
0813409020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 蔓越橘干 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 25% 70%
0813409090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他干果 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 25% 70%
0813500000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 本章的什锦坚果或干果 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(干)|3:种类|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 18% 70%