hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1002100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用黑麦 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否种用|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 0% 0% 0%
1002900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他黑麦 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否种用|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q 0% 3% 8%