hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1008100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 荞麦 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否种用|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 0% 2% 8%
1008210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用谷子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否种用|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/Q 0% 2% 8%
1008290000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他谷子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否种用|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 0% 2% 8%
1008300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 加那利草子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否种用|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q 9% 2% 8%
1008401000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用直长马唐(马唐属) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否种用|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/N.Q 0% 0% 0%
1008409000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他直长马唐(马唐属) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否种用|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 0% 3% 8%
1008501000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用昆诺阿藜 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否种用|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/N.Q 0% 0% 0%
1008509000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他昆诺阿藜 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否种用|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 0% 3% 8%
1008601000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用黑小麦 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否种用|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/N.Q 0% 0% 0%
1008609000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他黑小麦 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否种用|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 0% 3% 80%
1008901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他种用谷物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否种用|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/N.Q 0% 0% 0%
1008909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他谷物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否种用|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 0% 3% 8%