hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1105100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 马铃薯细粉、粗粉及粉末 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:状态(细粉、粗粉、粉末、粉片、颗粒及团粒)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q 13% 15% 50%
1105200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 马铃薯粉片、颗粒及团粒 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:状态(细粉、粗粉、粉末、粉片、颗粒及团粒)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q 13% 15% 50%