hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1501100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 猪油 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 AB M.P.R/Q.S 13% 10% 35%
1501200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他猪脂肪 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 AB M.P.R/Q.S 13% 10% 35%
1501900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 家禽脂肪 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 AB M.P.R/Q.S 13% 10% 35%