hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1506000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他濒危动物为原料制取的脂肪 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工程度(未经化学改性)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 ABFE P.R/Q.S 0% 20% 70%
1506000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他动物油、脂及其分离品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工程度(未经化学改性)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q.S 13% 20% 70%