hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1703100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 甘蔗糖蜜 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原料|3:成分含量|4:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 9B R/S 13% 8% 50%
1703900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他糖蜜 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原料|3:成分含量|4:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 9B R/S 13% 8% 50%