hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2508100010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钠基膨润土 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否活化|3:用途|4:蒙脱石含量|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 3% 50%
2508100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他膨润土,不论是否煅烧 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否活化|3:用途|4:蒙脱石含量|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 3% 50%
2508300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 耐火粘土,不论是否煅烧 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否活化|3:氧化铝含量|4:级别|5:含有添加剂、未含有改性添加剂请注明|6:改性、未改性请注明|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 4xy 0% 3% 20%
2508400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他粘土,不论是否煅烧 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否活化|3:氧化铝含量|4:级别|5:是否含有添加剂或改性|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 0% 3% 50%
2508500000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 红柱石、蓝晶石及硅线石,不论是否煅烧 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类|3:是否活化|4:用途|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 3% 40%
2508600000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 富铝红柱石 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类|3:是否活化|4:用途|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 3% 40%
2508700000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 火泥及第纳斯土 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类|3:是否活化|4:用途|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 3% 20%