hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2529100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 长石 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(颜色;形状)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 3% 50%
2529210010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按重量计氟化钙含量≤97%、砷含量≤0.0005%的萤石 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(颜色;形状)|3:氟化钙含量|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4xy 0% 3% 50%
2529210090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按重量计氟化钙含量≤97%、砷含量>0.0005%的萤石 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(颜色;形状)|3:氟化钙含量|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4xy 0% 3% 50%
2529220010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按重量计氟化钙含量>97%、砷含量≤0.0005%的萤石 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(颜色;形状)|3:氟化钙含量|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4xy 0% 3% 50%
2529220090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按重量计氟化钙含量>97%、砷含量>0.0005%的萤石 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(颜色;形状)|3:氟化钙含量|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4xy 0% 3% 50%
2529300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 白榴石,霞石及霞石正长岩 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(颜色;形状)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 50%