hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2826121000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 无水氟化铝 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:氟质量分数|3:铝质量分数|4:烧减量|5:松装密度|6:成分含量|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 0% 5.5% 30%
2826129000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他氟化铝 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2826191010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氟化氢铵 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 3A M/ 0% 5% 30%
2826191090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他铵的氟化物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2826192010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氟化钠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 3AB M.R/N.S 0% 5% 30%
2826192020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氟化氢钠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 3A M/ 0% 5% 30%
2826192090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他钠的氟化物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2826193000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 六氟化钨 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2826199010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氟化钾 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 3A M/ 0% 5% 30%
2826199020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氟化氢钾 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 3A M/ 0% 5% 30%
2826199030 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氟化铅,四氟化铅,氟化镉 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2826199090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他氟化物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2826300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 5% 30%
2826901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氟硅酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2826902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 六氟磷酸锂 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 5.5% 30%
2826909010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氟钽酸钾 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2826909030 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氟硼酸铅,氟硼酸镉 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2826909090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氟铝酸盐及其他氟络盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%