hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2827101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 肥料用氯化铵 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:肥料用请注明|3:成分含量|4:外观(粉状、颗粒)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 BG N 0% 4% 11%
2827109000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非肥料用氯化铵 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:肥料用请注明|3:成分含量|4:外观(粉状、颗粒)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 G 0% 5% 30%
2827200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯化钙 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 A R/ 13% 5% 50%
2827310000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯化镁 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 A R/ 0% 5% 30%
2827320000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯化铝 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2827350000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯化镍 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB M/N 0% 5% 30%
2827391000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯化锂 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2827392000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯化钡 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB M/N 0% 5% 30%
2827393000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯化钴 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 4ABxy M.R/N.S 0% 5% 30%
2827399000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他氯化物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB M.R/N.S 0% 5% 30%
2827410000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铜的氯氧化物及氢氧基氯化物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2827491000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 锆的氯氧化物及氢氧基氯化物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2827499000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2827510000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 溴化钠及溴化钾 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2827590000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他溴化物及溴氧化物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2827600000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碘化物及碘氧化物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB M.R/N.S 0% 5% 30%